Rotterdam loopt voorop bij het economisch herstel van de regio. Dat maakt de stad steeds aantrekkelijker om te bezoeken, om er te wonen en om er zaken te doen. De weg van het herstel van de regio loopt langs een andere weg dan in het verleden gebruikelijk was na economische crises. Het huidige herstel verlegt het accent van industrie en distributie naar producentendiensten en persoonlijke dienstverlening. De binnenlandse bestedingen groeien. Dat is te zien bij bedrijfsinvesteringen en het kopen en verkopen van woningen door de aantrekkende huizenmarkt. De investeringen in woningverbetering groeien. Er is vertrouwen in de economische ontwikkelingen en bewoners en bezoekers zorgen voor extra consumptieve bestedingen. Dat alles leidt tot meer werkgelegenheid in stad en regio.

Economische groei

In vergelijking met voorgaande jaren groeit de economie van de regio Rijnmond substantieel. De groei bedroeg 2%, in zowel 2015 als 2016. Hiermee blijft de groei overigens iets achter bij het Nederlandse gemiddelde. De oorzaak is de afvlakkende ontwikkeling van de wereldhandel. Daarentegen neemt de groei van de consumptieve bestedingen toe. Deze bestedingen concentreren zich in de stad. De gemeente verwacht dat de economische groei voor de regio Rijnmond over 2017 uitkomt op 3,3%. De ING voorspelt voor 2018 een groei van 3,5%, mede door een aantrekkende wereldhandel. Hiermee zou Rijnmond beter scoren dan het verwachte landelijke gemiddelde.

Groei aantal vestigingen

In 2016 en 2017 steeg het aantal bedrijfsvestigingen in stad en regio Rotterdam met respectievelijk 7% en 4,6%. Deze stijging is in alle sectoren te zien, behalve bij het openbaar bestuur en bij de financiële instellingen. Vooral de zakelijke en de overige dienstverlening kende een sterke groei van het aantal vestigingen. De bouwsector en de zorg volgen direct daarna.

Groei Werkgelegenheid

Rotterdam is de trekker van het economisch herstel van de regio. Dat blijkt uit de ontwikkeling van het aantal banen. Tussen januari 2016 en januari 2017 groeide de werkgelegenheid met 9.200 banen tot het totaal van 365.531 banen. Dit was een groei van 2,6%. Sterke groeiers zijn de ICT-sector (8,4%), de bouw (5,1%), de horeca (5%) en de overige dienstverlening (5,8%).

In de regio Rijnmond, inclusief Rotterdam, groeide de werkgelegenheid in de periode 2016-2017 met 1,3%. Voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag bedroeg de groei 0,9%. In die periode steeg de werkgelegenheid in de verschillende economische clusters. Zo groeide in Rotterdam de werkgelegenheid in Life Sciences & Health (voorheen zorgeconomie) met 1.100 personen, en in het haven-industrieel complex met 1.360 personen.

Let op

Voor vestigings- en werkgelegenheidsgegevens in deze EVR is gebruik gemaakt van het Bedrijven Register Zuid- Holland. Door verbeterde registratie in het vestigingenregister bevat het register sinds 2016 aanmerkelijk meer vestigingen dan voorheen. De verbeteringen zijn zoveel mogelijk met terugwerkende kracht doorgevoerd voor eerdere jaren. Desondanks blijft in de cijfers sprake van een trendbreuk tussen 2015 en 2016. In veel mindere mate is er ook een trendbreuk tussen 2016 en 2017. De trendbreuk geldt vooral voor het aantal bedrijfsvestigingen en veel minder voor de werkgelegenheidscijfers, omdat de verschillen vooral zitten in het aantal kleine vestigingen en die zijn slechts beperkt relevant voor de werkgelegenheid als geheel. Bij de interpretatie van de vestigings- en werkgelegenheidsgegevens moet rekening worden gehouden met de trendbreuk.

Starters

In 2016 kende Rotterdam 11,9 starters per 1.000 inwoners (bron: CBS). Dit cijfer lag duidelijk onder het niveau van de andere grote steden, met Amsterdam als koploper, met 20 starters per 1.000 inwoners. Uit de cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat de afgelopen jaren het aantal starters stijgt. In 2014 startten 8.031 nieuwe hoofdvestigingen, en in 2016 waren dit er 6.464. Verwachting is dat dit er in 2017 6.553 zullen zijn.

Haven en Stad

In de partnerbijdrage voor deze Economische Verkenningen 2018 gaat het Havenbedrijf Rotterdam in op de relatie tussen haven en stad, en op het groeiend belang van de diensten in de maritieme sector, zowel in omzet als in werkgelegenheid. De veranderingen die de digitalisering, automatisering en energietransitie met zich meebrengen, hebben stedelijke functies en havenfuncties elkaar meer nodig dan ooit. Bedrijven in de haven maken meer gebruik van zakelijke dienstverlening in de stad. Dit is terug te zien in de groei van de werkgelegenheid in de stad ten opzichte van de regio.

Werkgelegenheid haven

In 2017 werkten in de stad Rotterdam bijna 50.000 mensen voor het haven-industrieel complex. In de stadsregio waren dit er 70.000. In 2016-2017 steeg het aantal banen in de stad met 1.360 en in de hele stadregio met 730 personen. Dit duidt er op dat de werkgelegenheid in het haven-industriële complex in de regio een lichte daling kende en in de stad juist steeg.

Ontwikkeling overslag

De totale overslag in de Rotterdamse haven steeg in 2017 ten opzichte van 2016. De containeroverslag was de grootste groeier.

Bekijk meer EVR cijfers
Terug naar boven