Economie, arbeidsmarkt en opleiding.

Economische Groei

De economische groei van de regio Rijnmond bedroeg in 2016 2,0% en lag daarmee net onder het Nederlands gemiddelde. In 2017 trekt de groei aan en komt naar verwachting uit op een groei van 3,5% (ING, 2017) (zie tabel 1).

Tabel 1: Regionale economische groei 2008-2016* voorlopige cijfers
Bron: CBS

Werkgelegenheid

De stad is de trekker van het herstel van de economie. Dit wordt eens te meer duidelijk in de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Tussen 1-1-2016 en 1-1-2017 is de werkgelegenheid in de stad met 9200 banen gegroeid tot 365.531 banen. Dit is een stijging van 2,6%. We moeten tot het begin van deze eeuw teruggaan voor dergelijk groeicijfers. Zelfs in de topjaren voor de crisis was een dergelijke groei niet zichtbaar. De groei van banen in de overige stadsregio Rotterdam bedroeg 0,1% en komt nu uit op 232.080 banen. Ook de groei van de werkgelegenheid van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag bleef met 0,9% achter bij de groeispurt van Rotterdam. In Rotterdam leveren de groei van de ICT sector, overige diensten en de consumptieve diensten (zoals horeca, leisure) een bovengemiddelde bijdrage. Groei in de bestedingen van de inwoners, door o.a. een daling van de werkloosheid en de bestedingen van een groeiend aantal bezoekers dragen bij aan de groei van de stedelijke werkgelegenheid (zie tabel 2). Zie voor een uitgebreide analyse het essay: Rotterdam centrum aanjager van de regionale economie (pagina 8-17 in deze EVR).

Tabel 2: groei werkgelegenheid Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam en Den Haag en overige stadsregio
Bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland en Bedrijvenregister Haaglanden

Werkgelegenheidsfunctie

De werkgelegenheidsfunctie van Rotterdam is bij het aantrekken van de economie gegroeid. Maar de werkgelegenheidsfunctie van de Zuidvleugel van de Randstad ligt aanzienlijk lager als die van de Noordvleugel (zie tabel 3).

Tabel 3: Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijdsgroep 15 tot 65 jaar
Bron: CBS, statline

Starters

In 2016 zijn in Rotterdam ruim 9112 bedrijven gestart. Dit lag iets hoger dan het aantal in 2015 (9064). In de eerste acht maanden van 2017 zijn er 6942 starters geteld. zie ook de bijdrage van de kamer van Koophandel in deze EVR. Het aantal starters per 1000 inwoners ligt in Rotterdam met 11,9 lager dan in de andere G4 steden. Met name Amsterdam springt eruit met 20 starters per 1000 inwoners (zie tabel 4).

Tabel 4: Aantal startende ondernemers per 1000 inwoners, 2016* voor meer cijfers zie bijdrage van de Kamer van Koophandel

Werkloosheid

Dat het economisch beter gaat is ook af te lezen aan de ontwikkeling van de werkloosheidcijfers in Rotterdam. In 2016 was 11,3% van de beroepsbevolking werkloos. Dit is gedaald tot 7,3% in het derde kwartaal van 2017. Hiermee is het gat met Amsterdam gekrompen van 4.6% punt naar 2.1% punt (zie tabel 5).

Tabel 5: Ontwikkeling werkloosheid vier grote steden en Groot-RijnmondDe werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking. Beroepsbevolking volgens de internationale definitie, d.w.z. in de leeftijdsgroep 15 tot en met 74 jaar, werk is ongeacht aantal uur per week.
Bron: CBS, EBB

Opleidingsniveau beroepsbevolking

Voor het herstel van de economie in de stad is het aandeel hoger opgeleiden dat woont in de stad belangrijk. In de periode tussen 2003 en 2016 is het aandeel hoogopgeleiden gestegen met 12% punt. Dit ligt iets hoger dan de gemiddelde stijging in Nederland. In 2017 vormen voor het eerst mensen met een hoog opleidingsniveau het grootste deel van de beroepsbevolking met 116.000 personen. Direct gevolgd door de groep middelbaar opgeleiden met 115.000.

Vacature-ontwikkeling

In het afgelopen jaar (2016-2017) zijn de vacatures in een groot aantal sectoren gestegen. De helft van de vacatures ontstaan in de arbeidsbemiddelingssector (uitzendbureaus e.d.). Voor het komend jaar zullen naar verwachting naast de uitzendbranche de meeste vacatures ontstaan binnen de Zakelijke Diensten (waaronder de ICT bedrijven), Bouw & Techniek, Transport, Logistiek & Vervoer, Zorg & Welzijn, Horeca en Retail (zie figuur 1).

De meeste vacatures in Rotterdam vragen personeel met een hbo/wo opleiding (29488 vacatures kwartaal 2 2017). Direct gevolgd door het aantal vacatures op middelbaar niveau (24835). De groei lijkt zich te stabiliseren. Eén van de verklarende factoren kan het ontstaan van krapte op de arbeidsmarkt zijn (zie figuur 2).

Figuur 1: Ontwikkeling vacatures in relatie met verwachte groei in banen Rijnmond
Figuur 2: Ontwikkeling vacatures naar opleidingsniveau stad Rotterdam
Tabel 6: Aandeel hoogopgeleiden van het totaal (totale beroepsbevolking)Beroepsbevolking volgens de internationale definitie. Toelichting: aandeel naar voltooid opleidingsniveau volgens de Enquête Beroepsbevolking.
Bron: CBS, EBB
Tabel 7: Rotterdamse beroepsbevolking naar onderwijsniveau (X 1.000)Beroepsbevolking volgens de internationale definitie.
Bron: CBS, EBB

Wonen en werken

Maar lang niet iedereen werkt in de stad, waarin hij/zij woont. In Rotterdam wordt 54,7% van de banen bezet door mensen die er wonen. Hiermee staat Rotterdam op de tweede plek binnen de G4.

De gemiddelde afstand tot de werkplek bedraagt in 2016 18,1 km (zie tabel 8). Kijken we naar de pendelstromen dan zien we dat deze tussen 2008-2016 voor Rotterdam nagenoeg gelijk zijn gebleven. Rotterdam kende in 2016 een positief saldo van 87.000 personen die in Rotterdam komen om te werken. Dit is in absoluut aantal het hoogste aantal na Amsterdam (zie tabel 9).

Tabel 8: woonplaats vs werkplek
Bron: CBS
Tabel 9: Pendelstromen in de vier grote stedenBeroepsbevolking volgens de internationale definitie inkomende pendel is aantal personen dat niet woont in het gebied maar er wel werkt. Uitgaande pendel is het aantal personen dat woont in het gebied maar er niet werkt.
Bron: CBS, EBB, bewerking gemeente Rotterdam (OBI)
Terug naar boven