Bruggen slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven.

De Hogeschool Rotterdam biedt haar studenten via vele projecten een inspirerende leerwerkomgeving. Zo draagt de hogeschool bij aan een aantrekkelijke stad.

Aantrekkelijk onderwijs is binnen Hogeschool Rotterdam onderwijs waarbij je een beetje op je tenen moet lopen. De grootste uitdaging voor het onderwijs van de toekomst ligt namelijk in de opgave om (opnieuw) aan te sluiten bij de natuurlijke gave die de mens heeft: verwondering en ontzag. Verwondering en ontzag zijn emoties die we voelen als we iets ervaren dat we niet een-twee-drie een plekje kunnen geven; iets dat ons blijft verbazen en ons uitdaagt ermee aan de slag te gaan. Iedereen die verwondering en ontzag ervaren heeft, kan je vertellen dat het een gevoel is dat betekenis geeft, inspireert en motiveert. En dat is wat onderwijs moet doen!

Binnen het hoger onderwijs anno 2018 willen we daarom leerwerksituaties creëren die een glimlach toveren op gezichten van jonge mensen als ze iets uitzoeken, maken en daarmee iets geleerd hebben waarop ze trots kunnen zijn. Iets wat maatschappelijk relevant is en hen een goede startpositie op de arbeidsmarkt van de toekomst oplevert. Effectief onderwijs gaat minder om het leveren van alleen inhoudelijke kennis, maar meer over studenten te voorzien van persoonlijke skills en waarden om die kennis en inspiratie zelf te vinden, door actief leren in contextrijke leeromgevingen. Onze docenten moeten dan wel getraind zijn om hen op het juiste moment te inspireren en te motiveren.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft eind 2016 de Roadmap Next Economy uitgebracht. Daaruit is het RNE Next Education Platform ontstaan, een samenwerking tussen dertien partners uit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs in de regio Rotterdam. Dit platform richt zich tot 2030 op de volgende pijlers: naar nieuw leren, talentontwikkeling en exponentiële innovatie in ons onderwijs; naar een leven lang ontwikkelen en grotere maatschappelijke relevantie van het onderwijs; naar publiek-private samenwerking in onderzoek, onderwijs en innovatie. Centraal hierbij staat de ‘the city as a campus’. Leerlingen en studenten krijgen niet alleen klassikaal les, maar gaan juist de klaslokalen uit. Via ‘pressure cookers’, ‘hackathons’, ‘fieldlabs’, werkplaatsen en ‘stadslabs’ wordt het onderwijs uitgedaagd samen met het werkveld en bedrijfsleven oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke opgaven.

De stad als campus

Hoe komt de stad als campus nu in de onderwijsrealiteit tot uiting? Op Hogeschool Rotterdam vinden we tal van voorbeelden waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de Rotterdamse regio te bieden heeft. Een eerste voorbeeld is de Rotterdam Academy. De RAC verzorgt sinds vijf jaar de tweejarige Associate degree-opleidingen. Dit zijn opleidingen die nauw verbonden zijn aan de (gelijknamige) bacheloropleiding, maar waarbij de nadruk ligt op het praktijkleren en praktijkgericht onderzoek. Het bedrijfsleven is hierbij nauw betrokken. Succesvolle voorbeelden daarvan zijn de RDM Campus en de Duurzaamheidsfabriek.

In de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht bijvoorbeeld werken eerste- en tweedejaarsstudenten van de Hogeschool Rotterdam Ad Engineering nauw samen met studenten van de mbo-opleiding Middenkader Engineering van het Da Vinci College aan praktijkvraagstukken uit het regionale bedrijfsleven. Studenten werken en studeren op een hybride manier: het onderwijs en bedrijfsleven maken samen de leeromgeving en ook de leerinhoud. Wij dagen studenten hier uit om al hun talenten en beschikbare vaardigheden in te zetten door ze complexe, relevante opdrachten van het bedrijfsleven uit te laten voeren. Zo komen ze in aanraking met (de vraag om) technische innovaties in de beroepspraktijk. Ook op de RDM Campus voeren studenten dergelijke onderwijs- en onderzoeksprojecten in nauwe samenwerking met het werkveld uit.

Vermeldenswaard is ook onze Willem de Kooning Academie (WdKA), die dit jaar start met de Talentenboulevard. Wij ondersteunen hier studenten die in het huidige onderwijs door allerlei redenen uitvallen bij het verkennen en ontwikkelen van hun competenties en het opnieuw realiseren van hun ambities en arbeidsmogelijkheden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met bedrijven en organisaties en in nieuwe werkvormen zoals leer-werkplaatsen. De WdKA doet dit in samenwerking met het Albeda Collega, Zadkine en Grafisch Lyceum.

Onderzoek en onderwijs

Een derde voorbeeld van attractief hoger onderwijs is het combineren van praktijkgericht onderzoek met onderwijs. Dat doen we onder andere aan het Instituut van Bedrijfskunde (IBK) van Hogeschool Rotterdam. Als gevolg van snelle technologische innovaties, zoals automatisering en robotisering, leiden bedrijven steeds vaker hun eigen personeel op. Om deze innovaties te versnellen, maken veelal hiërarchisch georganiseerde functiestructuren plaats voor rollen in meer lateraal georganiseerde organisaties. Rollen verhogen de opnamecapaciteit van kennis en innovaties vaak beter dan dat dit het geval is bij projectmatige activiteiten met traditionele functies.

Vooral de ontwikkeling van faciliteiten en voorwaarden die dit dynamisch delen van kennis tussen onderwijs en bedrijfsleven bevorderen, is cruciaal in de regio. Met name het mkb ontbeert het vaak aan tijd en middelen om langdurige R&D-programma’s te ontwikkelen. Deze bedrijven zoeken echter wel continu naar pragmatische oplossingen voor human resources uitdagingen. Het onderzoek van IBK draagt bij aan inzichten op tal van vraagstukken op het gebied van sociaal innoveren zoals het gewenste leiderschap bij de nieuwe rollen, de normatieve professionalisering van werknemers en nieuwe vormen kennisborging als gevolg van kennis- en werknemersmobiliteit.

Onderzoek in ‘solutionlabs’ van het instituut IBK is een voorbeeld waarbij sprake is van zowel het ontwikkelen van pragmatische oplossingen als genereren van kennis door meervoudige stakeholder participatie. Solutionlabs helpen de afstand tussen onderwijs en mkb te verkleinen. Onderzocht wordt bijvoorbeeld hoe Human Resource Management via nieuwe instrumenten gericht op autonome rollen in plaats van vaste functies innovatief gedrag en innovatiebereidheid stimuleert bij medewerkers. Dit bevordert het innoverend vermogen van organisaties en werknemers. Ook wordt onderzocht hoe dit instrument bijdraagt aan zelfsturend leren.

De Hogeschool Rotterdam draagt door deze initiatieven en projecten bij aan een aantrekkelijke stad Rotterdam. Niet alleen RAC, WdKA en IBK hebben mooie initiatieven die inspelen op de veranderende behoeftes van de student, het bedrijfsleven en de samenleving. Over de volle breedte van de hogeschool houden opleidingen en instituten zich continu bezig met het vormgeven van aantrekkelijk onderwijs. Door de gouden driehoek van leren, onderzoeken, innoveren en ondernemen wordt hierdoor een adequate bijdrage geleverd aan de human capital agenda van de regio, gericht op de next professional.

Terug naar boven