In het hoofdstuk ‘Aantrekkelijke economie’ is de groei van de werkgelegenheid in diverse sectoren en regio’s opgenomen. Dit hoofdstuk gaat dieper in op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, aan de hand van indicatoren als werkduur, vacatureontwikkeling, werkloosheid, ontwikkeling beroepsbevolking, opleidingsniveau beroepsbevolking en beroepsniveau banen.

Aandeel kleine banen

Het aandeel kleine banen in het totaal aantal banen bedraagt voor het vierde jaar op rij 8%. Dit na een stijging tussen 2006 en 2014 van 5% naar 8%.

Werkgelegenheidsfunctie Rotterdam

Rotterdam vervult een belangrijke werkgelegenheidsfunctie in de regio. Het belang van deze rol is in eerste instantie uitgedrukt in het aantal banen per 1.000 inwoners tussen de 15 en 70 jaar. In 2016 kende de stad Rotterdam 867 banen per 1000 inwoners. Het aantal banen was hoger ten opzichte van de jaren ervoor. Het dieptepunt lag in 2014; toen waren er 843,54 banen per 1.000 inwoners. Amsterdam en Utrecht kenden in 2016 meer banen per 1.000 inwoners. Voor de regio zien we een vergelijkbaar beeld als in de stad, maar hier ligt met 696 banen per 1.000 inwoners het aantal banen wel een stuk lager dan in de stad.

Let op

Voor vestigings- en werkgelegenheidsgegevens in deze EVR is gebruik gemaakt van het Bedrijven Register Zuid- Holland. Door verbeterde registratie in het vestigingenregister bevat het register sinds 2016 aanmerkelijk meer vestigingen dan voorheen. De verbeteringen zijn zoveel mogelijk met terugwerkende kracht doorgevoerd voor eerdere jaren. Desondanks blijft in de cijfers sprake van een trendbreuk tussen 2015 en 2016. In veel mindere mate is er ook een trendbreuk tussen 2016 en 2017. De trendbreuk geldt vooral voor het aantal bedrijfsvestigingen en veel minder voor de werkgelegenheidscijfers, omdat de verschillen vooral zitten in het aantal kleine vestigingen en die zijn slechts beperkt relevant voor de werkgelegenheid als geheel. Bij de interpretatie van de vestigings- en werkgelegenheidsgegevens moet rekening worden gehouden met de trendbreuk.

Pendel

Er komen meer mensen naar hun werk in Rotterdam dan dat er Rotterdammers de stad uitgaan naar hun werk. De inkomende pendel steeg tussen 2008 en 2016 met 13.000 personen tot 174.000. Rotterdam kende een positief saldo tussen inkomende en uitgaande pendel van 87.000 personen. Dit is in absolute aantallen het hoogste na Amsterdam.

Werkloosheid

Dat het beter gaat met de economie is terug te zien in de daling van de werkloosheid. Bedroeg de werkloosheid in Rotterdam in 2016 nog 11,3%, in 2017 daalde dit tot 8,1% en 7% voor het eerste kwartaal van 2018. Daarmee is de werkloosheid in Rotterdam nog wel hoger dan in de andere grote steden als Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Het verschil wordt wel kleiner.

Ook het aantal rechten op een werkloosheidsuitkering is sterk teruggelopen. In Rotterdam daalde dit aantal tussen januari 2017 en oktober 2017 met 25%. In de loop van 2018 daalde dit aantal nog verder.

Opleidingsniveau beroepsbevolking

Voor het herstel van de economie in de stad is het aandeel hoger opgeleiden dat woont in de stad van belang. In de periode van 2003 tot en met 2017 is het aandeel hoogopgeleiden gestegen met 13 procentpunt. Deze stijging is iets hoger dan de gemiddelde stijging in Nederland.

In 2017 vormen mensen met een hoog opleidingsniveau voor het eerst de grootste groep binnen de beroepsbevolking. In totaal zijn 116.000 mensen hoogopgeleid, direct gevolgd door de groep middelbaar opgeleiden met 115.000 mensen.

Banen naar beroepsniveau versus opleidingsniveau van de beroepsbevolking

Banen op het laagste beroepsniveau en het hoogste beroepsniveau zijn in aandeel gegroeid. Een vergelijking met het opleidingsniveau van de Rotterdamse beroepsbevolking laat zien dat Rotterdam en de regio vooral een tekort aan banen op middelbaar niveau kennen. Voor de regio volgt daarna een tekort aan banen op hoog niveau. Op elementair en laag niveau kenden Rotterdam en regio geen tekorten.

Studenten

Het aantal studenten in Rotterdam is in tien jaar tijd flink gestegen. Alleen het aantal studenten op MBO-niveau 1+2 is aanzienlijk gedaald, met ruim 7.000 leerlingen. Hbo-studenten vormen met 46% de grootste groep studerenden in Rotterdam. Van de studenten die in Rotterdam wonen en in Rotterdam of elders studeren, is het aandeel mbo-leerlingen het hoogst, en ook hoger dan in de andere steden van de G4. In de onderstaande tabellen staat informatie over de woonsituatie van studenten. Vergeleken met Nederland en de regio stromen in Rotterdam net iets meer studenten door van het mbo naar een hbo-instelling:   15% ten opzichte van 13% in Nederland en 14% in de regio.

Kennisgerelateerde werkgelegenheid

De werkgelegenheid in het onderwijs, bij de kennisdiensten en het wetenschappelijk bedrijf zit in de lift.

Bekijk meer EVR cijfers
Terug naar boven