Nieuws 26 april 2018

Staat van de Stad 2018

Rotterdam Onderzoek onderdeel van de gemeente Rotterdam heeft het Rapport ‘Staat van de Stad 2018’ gepubliceerd. In dit rapport zijn verschillende figuren, tabellen en grafieken gebundeld en voorzien van duiding en conclusies. Cijfers van onder andere bevolking, onderwijs, vrije tijd, wonen arbeidsmarkt, economie inclusief de haven en andere onderwerpen worden in Staat van de Stad 2018 uitgelicht.

De cijfers en duidingen geven een beeld van Rotterdam. Wat gaat goed en wat kan er nog verbetert worden? De stad groeit in inwonersaantal. Het opleidingsniveau stijgt. En ook al blijft dit nog achter bij de andere grote steden, die afstand wordt kleiner. De economie zit in de lift, het aantal banen stijgt. Het werkloosheidspercentage is spectaculair gedaald, maar er is ook nog een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Werkgelegenheid

Het economisch herstel heeft in Rijnmond geleid tot groei van het bruto regionaal product (brp) in de periode 2014-2016. Daarbij groeide de arbeidsproductiviteit per arbeidsjaar in Rijnmond van ruim € 85.000 in 2010 tot bijna € 96.000 in 2016. Dit ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. De werkgelegenheid in Rijnmond zal naar verwachting in 2018 groeien met 1,4%. Vooral de vraag naar tijdelijk, flexibel en zelfstandig personeel is in de laatste jaren toegenomen. Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid in 2018 verder stijgt, behalve in de financiële diensten. De werkgelegenheid nam in de periode 2012-2016 sterk toe in de detailhandel en horeca en de overige diensten.

Opleidingsniveau

Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking stijgt langzaam, het aandeel hoogopgeleiden bedroeg in 2016 bijna 40%. Het aandeel laagopgeleiden daalt, de groep middelbaar opgeleiden is al tien jaar vrijwel gelijk van omvang. Door de aantrekkende economie verbetert het arbeidsmarktperspectief voor alle opleidingsniveaus. Vooral middelbaar en hoger opgeleiden profiteren hier in verschillende bedrijfstakken van. Lager opgeleiden profiteren meer van consumptieve bestedingen aan horeca en bouw en het havenindustrieel complex.

Populaire sectoren

Rotterdam trekt relatief veel logistieke bedrijven en zakelijke dienstverleners naar zich toe. Deze verplaatsingen leiden tot extra werkgelegenheid in de logistiek, detailhandel en bouw. Daarnaast trekt Rotterdam veel bedrijven uit het maritieme cluster en kennisintensieve industrie aan. Dit leidt tot extra werkgelegenheid in het maritieme cluster, clean tech en medium tech bedrijven.

Beroepsbevolking

De beroepsbevolking van Rotterdam stijgt langzaam. Van de beroepsbevolking is het aandeel werkenden al ruim tien jaar stabiel en komt net onder de 60% uit. De werkloosheid in Rotterdam daalt sinds 2015. Eind 2017 was het werkloosheidspercentage 7%. Het aantal verstrekte bijstandsuitkeringen is sinds 2008 sterk gestegen, maar sinds 2017 is een lichte daling zichtbaar. Vooral In de 2e helft 2017 is een sterke daling zichtbaar.

https://rotterdam.incijfers.nl/

Bekijk ‘Staat van de Stad 2018’
Terug naar boven