Een gezonde Rotterdamse economie vraagt scherpe keuzes.

De pandemie brengt nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee. Tegelijkertijd staan belangrijke vestigingsvoorwaarden in Rotterdam onder druk. Daarom pleit Rotterdam Partners voor een ambitieuze internationale strategie om de Rotterdamse economie te versterken.

Samen met nationale, regionale en lokale partners heeft Rotterdam Partners de afgelopen jaren gebouwd aan een sterke internationale positionering van Rotterdam. Daardoor hebben wij meer toeristen, bedrijven en congressen in de stad weten aan te trekken en zo bijgedragen aan een volwassen Rotterdam – een stad die op diverse internationale podia weet te excelleren. Inmiddels stuurt Rotterdam Partners voornamelijk op kwalitatieve en duurzame groei. Het gaat niet meer om het verhogen van de aantallen, maar om het aantrekken van bezoekers en bedrijven die passen bij de ambities van Rotterdam.

 

Mondiale trends
We constateren dat de wereld snel aan het veranderen is. Daarbij zijn trends die al zichtbaar waren voor covid-19 in een versnelling gekomen. De manier waarop we wonen, werken en samenleven is structureel veranderd. Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen hebben internationale handel en (zakelijke) reizen veel ingewikkelder gemaakt. Dit heeft hoe dan ook negatieve gevolgen voor een stad als Rotterdam, die midden in de internationale samenleving opereert. 

Tegelijkertijd biedt de pandemie ook kansen. Bezoekers zullen volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) de drukke toeristische hotspots in Europa mijden en op zoek gaan naar een meer ‘duurzaam’ alternatief. Ook congres-organisatoren maken andere afwegingen, waarbij veiligheid voor bezoekers, een meer intense beleving tijdens de bij-eenkomst en duurzaamheid de keuzes meer dan in het verleden zullen beïnvloeden. Door het actief promoten en ontwikkelen van Rotterdam als een stad van de toekomst, als een voorloper om deze wereldwijde trends lokaal het hoofd te bieden, onderscheiden we ons internationaal als een aantrekkelijke alternatieve bestemming.   

Deze kwalitatieve trend biedt ook kansen voor het aantrekken van internationale bedrijven. Met name de energietransitie, toegenomen digitalisering en druk op het vinden van de juiste mensen dwingen bedrijven om bewuster dan in het verleden na te denken over hun internationalisering. Een stad als Rotterdam met de haven en stad als belangrijke katalysator voor deze globale transities, en woonplaats voor huidig en toekomstig talent is voor veel organisaties een serieuze optie. Rotterdam kan op onderdelen flink van deze positieve (economische) ontwikkelingen profiteren. 

 

Vestigingsvoorwaarden
Ondertussen zien we ook dat onze vestigingsvoorwaarden onder druk staan. Vrijwel alle werkgevers hebben inmiddels te maken met een personeelstekort. Tevens is er op de arbeidsmarkt een mismatch tussen vraag en aanbod. Ons aanbod van inter-nationaal onderwijs loopt achter bij andere steden en net als andere steden hebben wij te maken met schaarste op de huizenmarkt. Daarnaast dreigt er een tekort aan de juiste bedrijfsruimte.  

Tot slot dreigen horeca, attracties en winkels uit onze binnenstad te verdwijnen zodra de coronasteun eindigt en bedrijven in financiële moeilijkheden komen. Dit leidt tot een verarming van de beleving van de stad en het uitkleden van voorzieningen die de stad aantrekkelijk maken. Ook qua infrastructuur en goede bereikbaarheid van de stad merken we dat het hier en daar kraakt. Dit alles heeft negatieve gevolgen voor de internationale acquisitie van bedrijven en bezoekers en maakt Rotterdam minder aantrekkelijk voor toekomstige congressen en events.  

 

Scherpe keuzes
Kansen omzetten in concrete groei voor de Rotterdamse economie gaat niet vanzelf, en vraagt strakke regie, scherpe keuzes en de ambitie om hier ook serieus op in te zetten door alle stakeholders in de stad. We moeten nog meer sturen op de integrale positionering en gezamenlijke marketing, en samenhang aanbrengen in de acquisitie en service-keuzes. De focus moet nog meer komen te liggen op de som der delen, dan op de delen afzonderlijk. Maar de afgelopen jaren hebben ons ook laten zien dat alleen marketing en acquisitie niet genoeg is. We moeten gericht en proactief een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de bestemming Rotterdam. Dat betekent anticiperen op trends en ontwikkelingen, en gezamenlijk continu werken aan de aantrekkelijkheid van Rotterdam als vestigingsplaats voor nieuwe inter-nationale bedrijven, gaststad voor congressen en events, en als bestemming voor bezoekers en toeristen. Maar ook moeten we samen werken aan oplossingen voor de eerdergenoemde knelpunten. Die integraliteit is voorwaardelijk om potentiële bedreigingen om te zetten in kansen voor de stad.  

 

Een ambitieuze strategie
Een overkoepelende internationale strategie voor Rotterdam zou het vertrekpunt moeten zijn voor die integrale aanpak. Een stevige strategie die recht doet aan het potentieel van het Rotterdam van nu en de toekomst, met heldere internationale doelstellingen. Illustratief voor de noodzaak van deze integrale, internationale aanpak is bijvoorbeeld het duurzaamheidsbeleid. Door zowel gemeente, haven, bedrijven, burgers en kennisinstellingen worden verschillende onderscheidende initiatieven op dit terrein ondernomen. 

Toch wordt Rotterdam internationaal nog niet gezien als koploper op dit terrein. Wellicht wel op onderdelen, maar niet als stad/regio. We benutten zo als stad onze potentie niet en verliezen ons onderscheidend vermogen. Slimmer samenwerken, verbinden en communiceren is de sleutel.  

Een ambitieuze strategie vraagt ook om het maken van keuzes. Keuzes waar we als stad internationaal in voorop willen lopen, om daarbij dan ook de randvoorwaarden te creëren om dat waar te kunnen maken. Bepalend daarbij zijn ook keuzes over wie we als stad uitnodigen en aan ons binden om met ons te bouwen aan een duurzame en kwalitatieve groei van onze economie. Zo heeft de komst van nieuwe samenwerkingspartners als CIC en Venture Café, Up Rotterdam en BlueCity ervoor gezorgd dat wij samen konden bouwen aan een internationaal onderscheidend ecosysteem voor innovatieve bedrijven, startups en scale-ups. Een dergelijk ecosysteem is een van de randvoorwaarden om duurzame groei te realiseren.  

Vanwege de uitdagingen waar we als stad voor staan en de kansen die we zouden kunnen verzilveren, is het meer dan ooit nodig om gezamenlijk scherpe strategische keuzes te maken die de gezondheid van ons vestigingsklimaat en de duurzame groei van onze economie garanderen. Rotterdam heeft in het verleden bewezen wendbaar, flexibel en veerkrachtig te zijn. Nu is het zaak om te bewijzen dat dit nog steeds geldt, om zo als stad de volgende sprong te kunnen maken.

Terug naar boven