Investeren in mensen maakt havenregio toekomstbestendig.

De vierde industriële revolutie zal de arbeidsmarkt voorgoed veranderen. Samen met partners neemt het Havenbedrijf Rotterdam diverse initiatieven om scholieren en werknemers in de havenregio hierop voor te bereiden.

 

We zitten middenin de vierde industriële revolutie. Die wordt gekenmerkt door de verdere automatisering, robotisering en technologische doorbraken zoals kunstmatige intelligentie. Samen met de energietransitie zal dit het landschap van de Rotterdamse havenregio transformeren. Met grote gevolgen voor het toekomstige werk van mensen in de haven en de omliggende steden. Dit vormt een ongekende strategische uitdaging voor bedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties, de havenautoriteit, overheidsinstanties en andere belanghebbenden in de haven. Investeren in menselijk kapitaal in de Rotterdamse havenregio is van fundamenteel belang om deze uitdagingen aan te gaan op een manier die het concurrentievermogen en de innovatiekracht van de havenregio bevorderen. Het zijn tenslotte mensen die een moderne havenregio in de juiste richting sturen.

 

Actieve rol

De Rotterdamse havenregio heeft hierin een aantal uitdagingen; met een grote vraag naar goed opgeleide mbo’ers en hbo’ers, een relatief hoge werkloosheid en een aanzienlijke vaardig-heidskloof van het huidige en toekomstige personeelsbestand. Minstens de helft van de werknemers in de Rotterdamse havenregio moet in de periode tot 2023 worden bijgeschoold.

 

Ten minste 18% van de werknemers is hier meer dan een jaar aan kwijt. Dat concludeert de Haven Innovatie Barometer van 2018, een onderzoek door de EUR onder bedrijven in de regio Rotterdam. Dit veroorzaakt een mismatch tussen talent, opleiding en werk die in de nabije toekomst steeds zichtbaarder zal worden.

 

Tegelijkertijd zal de vierde industriële revolutie aanleiding geven tot verschillende nieuwe functies, beroepen en taken. Er worden nieuwe rollen gecreëerd, zoals procesoptimalisatiebeheerders, applicatiesoftwareontwikkelaars en (big)data science-experts. Nieuwe soorten organisaties zullen verschijnen, zoals cloud computing-bedrijven, nieuwe duurzame energieopwekkers en artificial intelligence-bedrijven. En er ontstaan nieuwe sectoren. Denk aan digitale beveiliging, (big)data science en virtuele platformen die een aanzienlijke invloed hebben op de operationalisering, efficiëntie en het innovatievermogen van de Rotterdamse havenregio.

 

We moeten ervoor zorgen dat de vierde industriële revolutie positieve gevolgen heeft voor zowel werknemers als bedrijven in de Rotterdamse havenregio. Dit vergt een collectieve inspanning van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden in de richting van een leven lang leren, evenals inclusieve strategieën en programma’s voor vaardigheden die herscholing en verbetering in het hele beroepsspectrum vereisen. Technologie-gerelateerde vaardigheden en zogenoemde soft skills (bijvoorbeeld communiceren, samenwerken en onderhandelen) worden steeds belangrijker. Er zijn aanzienlijke kansen voor innovatieve en creatieve hybride samenwerkingsvormen om te experimenteren en te investeren in de circulaire economie van mensen.

 

Vier zaken zijn hierin essentieel:

 

  • Onderwijsinstellingen mogen een actieve rol gaan spelen bij het ondersteunen van werknemers in de havenregio met omscholing en bijscholing.
  • De (lokale) overheid kan een stimulerende omgeving creëren om bij deze inspanningen te helpen.
  • Individuen zullen een proactieve rol moeten gaan spelen in hun eigen leven lang leren en duurzame ontwikkeling.
  • Bedrijven kunnen een actieve rol spelen in het ondersteunen van hun werknemers door omscholing en bijscholing.

 

 

Opleidings- en werkervaringsinitiatieven

Het is belangrijk om te beseffen dat we de mogelijkheid hebben om de bij- en omscholing van het huidige en toekomstige personeel te ondersteunen en er zo voor te kunnen zorgen dat het personeel zijn volledige potentieel bereikt. Om dit te realiseren werkt het Havenbedrijf Rotterdam samen met onderwijsinstellingen, overheden en het havenbedrijfsleven aan hetzelfde doel: de Rotterdamse havenregio moet een werkomgeving worden waarin iedereen kan floreren. De organisaties zijn verschillende initiatieven gestart om dit doel te bereiken. Deze initiatieven kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: school-naar-werk, werk-naar-werk en terugkeer-naar-werk.De focus van school-naar-werk is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden van scholieren, studenten en medewerkers die aansluiten bij de behoeften van organisaties in de havenregio. Het gaat hierbij om gesprekken met bedrijven over de vaardigheden, capaciteiten en kennis die nodig zijn. En ook om gesprekken met onderwijsinstellingen om wijzigingen in het onderwijsprogramma aan te brengen. Huidige werknemers krijgen bijvoorbeeld toegang tot bijscholingsprogramma’s met de oprichting van de RDM-campus en IT Campus Rotterdam. Een ander voorbeeld is de ‘Haven Havo’ van Calvijn Business School. Hier worden scholieren via een speciaal havengericht curriculum voorbereid op de snel veranderende omgeving waarin de haven opereert.

 

Werk-naar-werk richt zich op het voorbereiden van werknemers in de havenregio voor veranderende functies, nieuwe specialisaties en sectoren, door het benutten van arbeidsmobiliteitskansen tussen diverse organisaties in de regio. Organisaties in de Rotterdamse havenregio bieden zowel tijdelijke als permanente werkervaringsplaatsen voor de hele werkende bevolking. Dit biedt werknemers de kans zichzelf verder te ontwikkelen, de geleerde kennis toe te passen in een andere organisatie en kennis van buiten de ‘moederorganisatie’ op te nemen.

 

Rotterdam Werkt en RISI (Rotterdams Initiatief Sociale Innovatie) zijn voorbeelden van initiatieven die kansen en oplossingen bieden om gezamenlijk de arbeidsmobiliteit tussen de aangesloten organisaties op vrijwillige basis te verbeteren. Het is ook een gelegenheid voor de organisaties om kennis en talent van andere organisaties in de regio te kunnen gebruiken.

 

Tot slot richt terugkeer-naar-werk zich op de talloze kansen op werk voor werkzoekenden in de regio. Vooral jongeren tussen de zestien en vijfentwintig jaar die geen middelbare school hebben afgemaakt of een andere basiskwalificatie missen, hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ervaren aanzienlijke barrières bij het zoeken naar een baan. Via hybride organisatievormen tussen de overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven, wil de Rotterdamse havenregio werklozen helpen de juiste vaardigheden te verwerven, mensen met de juiste baan matchen en jongeren helpen basiskwalificaties te verwerven. Een van de voorbeelden is het ‘Startbaan-project’, waarin potentiële werknemers worden gematcht met de juiste banen en werklozen geholpen worden om basiskwalificaties te verwerven.

 

Conclusie

Al met al probeert het Havenbedrijf Rotterdam samen met diverse partijen nu in mensen te investeren zodat ze nuttig zijn voor de havenregio van de toekomst. Het Havenbedrijf neemt hierin steeds meer een voortrekkersrol, om van de havenregio een voorbeeld te maken in de vierde industriële revolutie en door te investeren in de circulaire economie van mensen. Deze inclusieve en proactieve aanpak is nodig om: de beschikbaarheid van toekomstige vaardigheden te vergroten, de dreigende schaarste aan te pakken, effectiever te werken door vaardighe-denuitbreiding en een breder scala van werknemers in staat te stellen om te delen in de voordelen van de vierde industriële revolutie. Het succes van de vierde industriële revolutie en daarmee de toekomst van de haven ligt bij mensen met de juiste vaardigheden en expertise. De grootste innovatie is tenslotte de mens zelf.

Download origineel
Terug naar boven