Rotterdam sterke groei éénpitters.

Het aantal startende zzp’ers groeit in Rotterdam sterker dan het landelijk gemiddelde. De groep wordt bovendien steeds jonger en telt meer migranten. Onder de starters is vooral de bouw, horeca en detailhandel populair, signaleert de Kamer van Koophandel.

 

In de eerste drie kwartalen van 2019 hebben zich landelijk meer dan 170.000 nieuwe bedrijven ingeschreven in het Handelsregister. Daarvan was 80% een zelfstandige zonder personeel. Hiermee is het aantal zzp’ers in Nederland met 5,6% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2018.

 

Zuid-Holland is in trek bij starters. In de periode 2015-2019 laat de provincie de sterkste groei (+32%) van het aantal zzp’ers zien. Binnen Zuid-Holland zijn er grote verschillen merkbaar. Waar bijvoorbeeld Goeree-Overflakkee 5 startende zzp’ers per 1000 inwoners heeft, zijn dit er in Den Haag meer dan drie keer zoveel. Rotterdam bevindt zich op de tweede plaats met 12,5 startende zzp’ers per 1000 inwoners. In Zuid-Holland is eenzelfde trend te zien als in de rest van Nederland; de groei van het aantal zzp’ers is vooral terug te vinden in de steden.

 

Fulltime versus parttime ZZPer

In de eerste drie kwartalen van 2019 startten er in Rotterdam meer dan 9800 nieuwe bedrijven, waarvan 8072 (82%) zzp’ers. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder is het aantal startende zzp’ers in de Maasstad met 14% toegenomen. Deze stijging is sterker dan het landelijk gemiddelde (+11%). Een opvallend verschil tussen het groeiend aantal startende zzp’ers in Nederland en Rotterdam, is dat in Nederland de groei grotendeels verklaard kan worden door de groei van het aantal parttime zzp’ers. Dit is in Rotterdam in mindere mate het geval.

 

De groei van het aantal fulltime zzp’ers (≥15 uur per week) is in Rotterdam 5 procentpunt hoger dan in Nederland. De groei van het aantal parttime zzp’ers (<15 uur per week) is in Rotterdam juist 3 procentpunt lager dan in de rest van Nederland.

 

FIGUUR 1: AANTAL STARTENDE ZZP’ERS IN DE EERSTE DRIE KWARTALEN VAN 2019 PER COROP-GEBIED, GEMEENTE EN PROVINCIE.
Bron: KVK Handelsregister
FIGUUR 2: GROEI STARTENDE ZZP’ERS PARTTIME VERSUS FULLTIME IN ROTTERDAM EN NEDERLAND.
Bron: KVK, Handelsregister

Startende zzp’er wordt jonger

Er is een sterke groei van het aantal startende zzp’ers jonger dan 25 jaar. Dit percentage jonge startende zzp’ers is gestegen van 15% in 2015 naar 22% in 2019. De gemiddelde leeftijd van een startende zzp’er is in 2019 twee jaar lager dan in 2015, namelijk 34 jaar in plaats van 36 jaar.

 

Meer startende migranten

Een andere opvallende trend is de sterke groei van het aandeel startende zzp’ers met een migratieachtergrond. 40,7% heeft een ander geboorteland dan Nederland. In 2015 was dit percentage nog 35%. Deze stijging wordt mede verklaard door de groei van het aandeel Polen dat een bedrijf starten in Rotterdam. Poolse zzp’ers zijn in 2019 goed voor 4,9% van alle startende zzp’ers in Rotterdam. Dit was in 2015 nog 2,8%.

 

Toename concentreert zich in enkele sectoren

De drie sectoren waarin het aantal zzp’ers het sterkst is toegenomen zijn: detailhandel, zakelijke dienstverlening en de bouw. Dit zijn de sectoren die in Rotterdam sowieso al sterk vertegenwoordigd zijn. De groei van het aantal startende zzp’ers in de detailhandel en bouw lag boven het landelijk gemiddelde, met respectievelijk 54% (NL 46%) en 17% (NL 9%). Met een toename van 33% lag ook de groei in de horeca opvallend genoeg ver boven het gemiddelde. Sectoren als logistiek en groothandel laten in de eerste negen maanden van 2019 een daling zien van het aantal startende zzp’ers met respectievelijk 13% en 8%. Landelijk steeg het aantal nieuwe eenpitters in de logistiek juist met 6%. 

 

Relatief veel stoppers Niet alleen de groei van het aantal startende zzp’ers in Rotterdam ligt hoger dan het Nederlands gemiddelde, maar ook het aantal stoppers. Waar het aantal stoppende zzp’ers in Rotterdam in 2019 met 7% is gestegen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2018, is dit aantal in Nederland in dezelfde periode met slechts 2% toegenomen. Vooral in de zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg en de detailhandel steeg het aantal afhakende zzp’ers sterk.

 

Maar per saldo stijgt het aantal zelfstandigen zonder personeel in Rotterdam flink. Deze trend is al langer aan de gang. Het aantal zzp’ers per 1000 inwoners is tussen 2015 en 2019 met 37% gestegen, van 63 naar 86. In Nederland is in dezelfde periode een stijging van 62 naar 76 zzp’ers per 1000 inwoners zichtbaar, een stijging van 23%. In totaal betekent dit dat er sinds 2015 ongeveer 15.800 zzp’ers zijn bij gekomen in Rotterdam.

 

In de laatste jaren is ook de productiviteit van zzp’ers toegenomen. Uit recent onderzoek van het CBS en TNO blijkt dat in 2018 de toegevoegde waarde van zzp’ers in het niet-financiële bedrijfsleven gemiddeld met 7,8% is gestegen ten opzichte van 2017. Hierdoor dragen zzp’ers in Nederland in steeds belangrijkere mate bij aan de economie.

 

 

FIGUUR 3: GROEI VAN HET AANTAL STARTENDE ZZP’ERS IN ROTTERDAM, EERSTE DRIE KWARTALEN 2018 EN 2019
Bron: KVK, Handelsregister
FIGUUR 4: ONTWIKKELING GROEI ZZP’ERS PER 1000 INWONERS IN ROTTERDAM EN NEDERLAND*Stand per 1-10’19
Bron: KVK, Handelsregister

Aandachtspunten

Er is voor zover bekend tot op heden geen onderzoek gedaan naar de specifieke behoeften van zzp’ers in Rotterdam. Echter, uit enkele onderzoeken van de KvK komt naar voren welke belemmeringen worden ervaren en welke informatiebehoefte deze ondernemers hebben. De doelstellingen van zzp’ers kunnen verschillen. Zo focust 66% zich op continuering van hun bedrijf zonder groei en 34% op groei in winst, aantal klanten en/of naamsbekendheid. Toch zijn de grootste belemmeringen om deze doelen te bereiken voor de meeste zzp’ers vergelijkbaar, namelijk het vinden van voldoende klanten (54%), onvoldoende financiële middelen (24%) en het bepalen van het juiste uurtarief/prijzen (24%).

 

Ook is de kennisvraag van ondernemers die zich focussen op groei of op continuering vergelijkbaar. Een tekort aan informatie over wet- en regelgeving, nieuwe klanten vinden (marketing) en trends en ontwikkelingen zijn de grootste struikelblokken om hun doelen te bereiken. Met voorlichting of trainingen kunnen ondernemers zich op deze punten verbeteren. Aan organisaties die deze ondernemersgroep ondersteuning bieden de taak om hierop in te springen.

Download origineel
Terug naar boven