Het ondernemerschap in Rotterdam groeit in de afgelopen jaren. Positieve werkgelegenheidscijfers, start-ups & scale-ups laten die groei zien. Opvallend is de sterke groei van het aantal zzp’ers in stad en regio. Hoe is het nu gesteld met het ondernemersecosysteem in stad en regio.

Zoiets als een vast omlijnd regionaal ecosysteem bestaat niet, noch qua geografische afbakening noch wat betreft de exacte partijen die ervan deel uitmaken. Het ecosysteem-denkraam fungeert als vertrekpunt voor het gesprek tussen overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen in een regio om verbeteringen aan te brengen. Aandachtspunten hierbinnen zijn o.a. beschikbaarheid van kapitaal, kennisontwikkeling (bv. R&D-activiteiten) en netwerken tussen bedrijven in de regio onderling en met kennisinstellingen. Alsmede de beschikbaarheid van menselijk kapitaal.

 

Bekijk meer EVR cijfers
Terug naar boven