Logistieke innovatie in haven en stad: de tien belangrijkste ontwikkelingen.

Groot-Rijnmond heeft het meest veelzijdige en krachtige regionale logistieke ecosysteem in Nederland. Verduurzaming en vernieuwing bieden de regio volop mogelijkheden om deze positie te versterken. Waar liggen de grootste kansen?

 

Buck Consultants International heeft onlangs in kaart gebracht wat de kracht is van de regionale logistieke ecosystemen voor elk van de 40 COROP-regio’s in Nederland. In een dergelijk systeem werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om de logistieke operaties in de regio efficiënt en duurzaam af te wikkelen. Om binnen dit triple-helix-samenwerkingsverband te komen tot effectief beleid is het belangrijk om inzicht te krijgen in de werking van het logistieke ecosysteem. Hieruit komen de ‘knoppen’ waaraan kan worden gedraaid om het ecosysteem in een regio te versterken. De regio is het juiste schaalniveau om logistieke ecosystemen te analyseren en te versterken, omdat arbeidsmarkt, bedrijfshuisvestingsmarkt en multimodale ontsluiting juist op dat geografische niveau onderscheidend zijn. Het regionale logistieke ecosysteem bestaat uit vier thema’s met elk vier factoren, in totaal dus zestien factoren (zie figuur 1).

FIGUUR 1: VIER HOOFDCATEGORIEËN EN ZESTIEN FACTOREN BEPALEN HET REGIONALE LOGISTIEKE ECOSYSTEEM
Bron: Buck Consultants International

Groot-Rijnmond op eerste plaats

De uitkomst van de studie is dat de regio Groot-Rijnmond het meest veelzijdige en krachtige regionale logistieke ecosysteem van Nederland heeft.

 

Deze nummer 1-positie is behaald door de unieke combinatie van haven-, internationale, nationale en regionale/stedelijke distributieactiviteiten op een omvangrijke schaal in deze regio. Daarnaast kent de regio een grote economie en relatief veel inwoners. Na Groot-Rijnmond hebben West-Brabant, Midden-Brabant en Noord-Limburg de meest veelzijdige en krachtige regionale logistieke ecosystemen van Nederland. Groot-Rijnmond is een allrounder. Het gebied is koploper op de thema’s Markt & Business Development, Fysieke Bereikbaarheid en Arbeidsmarkt, en is een goede, gedeelde nummer-2 als het gaat om Innovatie & Duurzaamheid. De regio scoort dus goed op alle vier de logistieke thema’s.

FIGUUR 2: REGIONALE LOGISTIEKE ECOSYSTEMEN OP DE KAART
Bron: Buck Consultants International, 2019
FIGUUR 3: TOTAALSCORE REGIONALE LOGISTIEKE ECOSYSTEMEN: REGIO GROOT-RIJNMOND OP NR. 1
Bron: Buck Consultants International

Succesfactoren

Als we de scores van de regio Groot-Rijnmond op de vier thema’s nader bekijken, dan kunnen we de volgende conclusies trekken:

Thema 1: Markt & Business Development

Groot-Rijnmond is gedeeld koploper met West-Brabant op het thema Markt & Business Development. De hoge score van Rotterdam komt voort uit een combinatie van factoren. De regio kent geografisch een gunstige ligging ten opzichte van de internationale markt. Dit heeft alles te maken met de mainport functie, waardoor mondiale goederenstromen via de regio lopen. Verder heeft Groot-Rijnmond een sterke regionale markt voor logistiek en zijn de groeiverwachtingen qua bevolking én bedrijvigheid positief. Bovendien heeft de regio een unieke positie op het gebied van ketenregie en synchromodaal transport, mede door het grote aantal expediteurs. Een relatief groot aantal bedrijven binnen de sector vervoer en opslag richt zich op warehousing-activiteiten en specialistische dienstverlening voor vervoer, en niet specifiek op transport. Tal van grote nationale én internationale logistieke dienstverleners hebben belangrijke vestigingen en (hoofd)kantoren in de regio, van waaruit internationale ketens worden aangestuurd. Enkele voorbeelden uit de top-100 zijn Kuehne + Nagel, Neele-Vat, Samskip, Kloosterboer, Broekman Logistics, Den Hartogh Logistics.

Thema 2: Fysieke Bedrijfsomgeving

Groot-Rijnmond heeft een zeer aantrekkelijke fysieke omgeving voor logistieke operaties. Wat betreft connectiviteit behoort de regio tot de absolute top in Europa, het gebied is uitstekend ontsloten via alle modaliteiten. Binnen Nederland is er geen regio met zoveel verbindingen via spoor en binnenvaart als Groot-Rijnmond. Via de terminals in de haven, maar ook via containertransferiums zoals in Ridderkerk (Groenenboom) en Alblasserdam (BCTN) zijn er verbindingen naar vrijwel alle Europese achterlandbestemmingen. Ook via de snelwegen kan men vanuit de regio alle kanten op. Bovendien is in de regio nog fysieke ruimte beschikbaar voor greenfield ontwikkeling van logistiek vastgoed, bijvoorbeeld op het nieuwe Distripark op de Maasvlakte maar ook op Nieuw-Reijerwaard in Ridderkerk en Bleizo in Lansingerland. De score van de regio op fysieke bedrijfsomgeving wordt wel enigszins gedrukt door congestie op de snelwegen. Er is relatief veel filevorming ten opzichte van andere logistieke regio’s.

 

Thema 3: Arbeidsmarkt

Vanuit het perspectief van werkgevers kent de regio een gunstige arbeidsmarkt ten opzichte van andere logistieke hotspots. Dit komt in de eerste plaats omdat Groot-Rijnmond beschikt over een grote gespecialiseerde logistieke arbeidsmarkt. Door de relatief grote omvang van de beroepsbevolking en de wat hogere werkloosheid heeft de regio een groter eigen arbeidspotentieel dat ondernemers kunnen aanboren. Daarnaast zijn er relatief veel zij-instromers vanuit andere sectoren, en zijn er ook buitenlandse arbeidskrachten beschikbaar. Toch hebben ook Rotterdamse werkgevers in de logistiek last van schaarste op de arbeidsmarkt. Dit komt ook terug in het ecosysteem en heeft een negatieve invloed op de arbeidsmarktscore van Groot-Rijnmond. De regio staat daarin niet alleen, ook in de andere logistieke hotspots speelt schaarste een negatieve rol in de score. Een zorgpunt voor Rotterdam is dat de arbeidsvraag in de logistiek de komende jaren naar verwachting sneller zal groeien dan het arbeidsaanbod. De schaarste neemt daarmee naar verwachting toe. Belangrijke troeven van het logistieke ecosysteem zijn: de sterke aanwezigheid van logistieke opleidingen in Groot-Rijnmond en brede aandacht bij overheid, onderwijs en bedrijfsleven voor regionale samenwerking op het gebied van logistieke arbeidsmarkt (diverse initiatieven gericht op matching, werken-leren, participatie, et cetera). Juist deze twee troeven kunnen in de toekomst doorslaggevend zijn voor het succes van de regio.

 

Thema 4: Innovatie en Duurzaamheid

De regio Groot-Rijnmond deelt samen met Noord-Limburg de nummer 2-positie als het gaat om Innovatie & Duurzaamheid in de logistiek. Groot-Rijnmond weet zich op dit thema vooral te onderscheiden door: de aanwezigheid van vulpunten voor alternatieve brandstoffen (LNG en waterstof), een sterke inzet van regionale stakeholders in generieke logistieke innovatieprogramma’s, en inzet en resultaten in smart logistics en duurzame stadslogistiek.

 

Zo zijn er in de haven diverse voorbeelden van innovatie-initiatieven, zoals de uitrol van Portbase en blockchain initiatieven. De regio doet volop mee met digitalisering en automatisering in de logistiek. Dit is bijvoorbeeld terug te zien op de zeehaventer-minals op de Tweede Maasvlakte, waar kadekranen op afstand worden bestuurd, waar containers worden verplaatst door autonome voertuigen en de stack via geautomatiseerde kranen gesorteerd wordt. Ook scoort de regio goed met aanwezigheid van gecertificeerd duurzaam logistiek vastgoed. Toch staat de regio niet bovenaan als het gaat om innovatie, dit komt met name doordat Midden-Brabant (de nummer 1) zich ten opzichte van Groot-Rijnmond de afgelopen jaar sterk onderscheidt als het gaat om duurzaam logistiek vastgoed. Er zijn hier de laatste jaren veel nieuwe distributiecentra gebouwd die gecertificeerd duurzaam zijn. Deze toename heeft te maken met de groei van e-commerce, waarvoor de regio Midden-Brabant een zeer sterke uitgangspositie heeft.

Drijvende krachten

Kijkend naar de functionele samenstelling van de logistiek in de Rotterdamse regio komt het beeld van een veelzijdig en krachtig ecosysteem op alle vier de thema’s nadrukkelijk naar voren. Aan de basis hiervan staan drie unieke krachten. De eerste is het haven en industrieel complex, waarbij de regio fungeert als intercontinentale draaischijf voor overzeese import- en exportstromen. Een belangrijk deel van de logistieke activiteiten in de Rotterdamse regio is gekoppeld aan de zeehaven. Tweede sterkhouder is de nationale en stedelijke distributie, waarbij winkelketens en pakketdiensten dagelijks de ruim een miljoen inwoners en bedrijven in de regio Groot-Rijnmond beleveren. De regio kent distributiecentra van onder andere Aldi, Hoogvliet en HelloFresh. De stadsdistributie wordt gedaan door grote dienstverleners (DHL, Simon Loos, Bakker Logistiek) maar ook door innovatieve specialisten zoals Breytner. Tot slot vormen de spelers in het verscluster een belangrijke schakel in het ecosysteem. De haven van Rotterdam verwerkt in het Westland geteelde producten en overzeese versproducten.

 

Distributiecentra

Naast het transport via weg, water of spoor vinden veel logistieke activiteiten in Nederland in de praktijk plaats in distributiecentra en magazijnen. Nederland heeft ruim tweeduizend distributiecentra groter dan 2500 vierkante meter. In Groot-Rijnmond waren er in 2017 circa 185 distributiecentra gevestigd. In de laatste twee jaar zijn er bovendien veel nieuwe logistieke hallen gebouwd. Dit heeft deels te maken met de blijvend hoge groeicijfers voor de containeroverslag in de Rotterdamse haven, maar ook met de toename van e-commerce. Figuur 5 geeft een overzicht van de concentraties van distributiecentra.

 

De activiteiten in transport en logistiek bieden meer werkgelegenheid in de regio dan vaak wordt gedacht. In totaal waren er in Groot-Rijnmond in 2019 circa 54.500 werknemers actief bij logistieke dienstverleners, waarmee de sector goed is voor 9% van de totale werkgelegenheid in de regio.Als we de logistieke medewerkers buiten de sector vervoer en opslag meerekenen, dan ligt het aandeel op 13,4%. Een uitgebreid netwerk van specialistisch onderwijs in transport en logistiek op mbo-, hbo- en wo-niveau ondersteunt tot slot de kracht van het regionale logistieke ecosysteem in Groot-Rijnmond.

FIGUUR 4: OVERZICHTSKAART VAN DE DISTRIBUTIECENTRA IN DE REGIO GROOT-RIJNMOND
Bron: Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS user community

Top 30 trends in logistiek

De wereld is volop in beweging, en de logistieke sector blijft hier niet op achter. De ontwikkelingen in de wereldhandelspolitiek hebben bijvoorbeeld een grote invloed op het volume en type goederen dat in de Rotterdamse haven wordt afgehandeld, en de snelle opkomst van e-commerce verandert de wijze van stedelijke distributie in de komende jaren.

 

Om een inschatting te kunnen maken van de komende ontwikkelingen in transport en logistiek in Nederland heeft Buck Consultants International een overzicht gemaakt van de top 30 trends die invloed (gaan) hebben op logistieke operaties. Deze trends zijn onderverdeeld in zes categorieën (zie figuur 5).

 

Op basis van deze trends heeft Buck Consultants tien ontwikkelingen benoemd die mogelijk grote invloed hebben op de wijze waarop we de logistieke sector in de regio Groot-Rijnmond in de komende jaren innovatief kunnen inrichten. De regio kan haar logistieke ecosysteem verder versterken door ‘smart logistics’ innovaties te formuleren die het mogelijk maken om actief op deze tien ontwikkelingen in te spelen. Stakeholders in het logistieke ecosysteem van de Rotterdamse regio kunnen met de volgende kansrijke ontwikkelingen aan de slag:

 

 • Verduurzaming van de last mile in stedelijke distributie via innovatieve oplossingen zoals city hubs en inzet van elektrische voertuigen. Er is in de logistiek steeds meer aandacht voor verschoning en verduurzaming van de last mile in de stedelijke distributie. Steeds meer vervoerders zetten in de stad elektrische voertuigen in, denk aan de e-trucks van Breytner en de elektrische bestelbussen van koeriers en maaltijdbezorgers. Rotterdam heeft een eigen binnenstadservice waar ondernemers uit de stad gebruik van kunnen maken. Bovendien werkt de gemeente samen met partners aan een emissievrije stadslogistiek in 2025, onder andere via het platform Logistiek010. Dergelijke initiatieven kunnen bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in een steeds maar drukker wordende stedelijke omgeving.

 

 • Gebruik van platforms om samenwerking tussen verladers en logistieke dienstverleners voor stedelijke distributie mogelijk te maken. Consumenten en bedrijven willen zo snel mogelijk beleverd worden. Deze trend vraagt een hogere leveringsfrequentie, terwijl volumes hiervoor niet altijd aanwezig zijn. Dit leidt tot niet volledig gevulde trucks en lege kilometers op de terugweg. Strategische samenwerking tussen verladers onderling en met vervoerders kan uitkomst bieden, maar komt moeilijk van de grond. De inzet van (digitale) platforms die het mogelijk maken in een veilige en neutrale omgeving informatie te delen, potentiële samenwerkingspartners te matchen of live bundelingskansen in beeld te brengen, biedt nieuwe mogelijkheden om onderlinge samenwerking te faciliteren en versterken.

 

 • Groei deepsea/feeder diensten in Rotterdam om mondiale ketens voor omliggende regio’s effectief af te handelen. Rotterdam heeft de afgelopen jaren kunnen profiteren van de schaalvergroting en consolidatie in de intercontinentale zeevrachtsector. Met haar grote, moderne terminals met voldoende diepgang en efficiënte afhandeling als troef heeft de haven een sterke positie opgebouwd als mondiale draaischijf voor containers. De Rotterdamse haven heeft goede papieren voor de verdere versterking van de mondiale hubfunctie voor containeroverslag. De deepsea terminals op de Maasvlakte hebben voldoende capaciteit en met de aanleg en implementatie van de Container Exchange Route (CER), eind 2020 gereed en in 2021 operationeel, kan uitwisseling van containers tussen terminals, depots en distributiecentra naar verwachting sneller en kostenefficiënter plaatsvinden.

 

 • Inzet blockchain om complexe intercontinentale ketens over zee optimaal te faciliteren. De inzet van blockchain-technologie biedt kansen om internationale logistieke ketens over zee optimaal te faciliteren. In zo’n keten, bijvoorbeeld het vervoer van een container van China naar Rotterdam, zijn verschillende logistiek dienstverleners betrokken, en de container wordt op verschillende plekken op- en overgeslagen. Naast de logistieke track is er een administratieve track met financiering, verzekering en douaneformaliteiten. Blockchain faciliteert het delen van informatie tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij deze processen. Processen kunnen sneller en efficiënter verlopen en de zichtbaarheid van het proces wordt vergroot. Dit jaar is in de Rotterdamse haven het eerste succes bereikt, met de eerste volledig papierloze en van deur tot deur traceerbare blockchain-container die vanuit Korea, via de Rotterdamse haven bij het distributiecentrum van Samsung SDS in Tilburg is afgeleverd.

 • Ontwikkeling truck platooning en autonoom rijden wegvervoer Rotterdamse haven.Truck platooning is een technologie waarbij vrachtwagens elektronisch aan elkaar gekoppeld zijn en de voorste truck de snelheid en route bepaalt. Het verkleint de kans op menselijke fouten, die bijvoorbeeld door vermoeidheid kunnen ontstaan. Bovendien leidt de technologie tot brandstofbesparing en een verlaging van de werkdruk voor chauffeurs. Truck platooning wordt daarmee gezien als een belangrijke kans om transport over de weg te verduurzamen en de veiligheid te verbeteren. Ook levert het een bijdrage aan het oplossen van chauffeurstekorten.
FIGUUR 5: OVERZICHT TOP-30 TRENDS MET INVLOED OP LOGISTIEKE OPERATIES IN NEDERLAND
Bron: BCI
 • Inrichting van gerobotiseerde distributiecentra. Er worden steeds meer investeringen gedaan in automatisering en robotisering van distributiecentra. Nieuwe distributiecentra kennen een hoge automatiseringsgraad. Robotisering wordt door veel bedrijven gezien als oplossing voor arbeidsmarkttekorten, nu én in de toekomst. Met name het zware, voorspelbare en eentonige werk kan overgenomen worden door robots. Dit kan in de regio circa 2400 banen kosten, zo bleek uit eerder onderzoek van Buck Consultants. Er ontstaan ook nieuwe banen, deze stellen wel andere eisen aan het personeel, die aansluiten bij de ‘21e vaardigheden’. Het gaat om banen op het snijvlak van logistiek, ICT en techniek. Belangrijke uitdaging voor de logistieke arbeidsmarkt is om de beroepsbevolking klaar te maken voor deze transitie.

 

 • Oplossingen om infrastructurele congestie tegen te gaan. Het tegengaan van infrastructurele congestie in het havengebied én op de corridors richting het Europese achterland blijft een grote uitdaging voor de Rotterdamse haven en omliggende regio. Ondanks dat de wereldeconomie wat af lijkt te koelen, zullen het goederenvervoer en de overslag in de Rotterdamse haven ook volgend jaar groeien. Dit zorgt voor piekdrukte bij terminals, voor files op snelwegen en voor congestie in de afhandeling van de binnenvaart. Dit heeft negatieve impact op planbaarheid en betrouwbaarheid van ritten en afvaarten en leidt tot hogere transportkosten. Prioriteit voor de stad en regio blijft daarom het zoeken naar slimme oplossingen voor congestie.

 

 • Start/uitbreiding van spoordiensten tussen Groot-Rijnmond en China.Via het One Belt One Road (OBOR) initiatief heeft China fors geïnvesteerd in de Euraziatische landbrug tussen Europa en China via spoor. Doel van het initiatief is het binnenland van China beter ontsluiten met de Europese markt. Het vervoer van containers over spoor naar China biedt verladers en vervoerders een nieuwe propositie: de verbinding is duurder dan zeetransport maar kent een significant kortere doorlooptijd. Door nieuwe shuttle-verbindingen tussen Groot-Rijnmond en het binnenland van China op te zetten en bestaande uit te breiden kan de regio haar logistieke ecosysteem versterken.

 

 • Ontwikkeling van elektrisch aangedreven binnenvaartvervoer. De binnenvaart staat bekend als een duurzame modaliteit ten opzichte van het wegtransport, dankzij de relatief lage CO2-uitstoot per ton vervoerd volume. Toch genereren de zware dieselmotoren de nodige uitstoot. Daarom heeft elektrificatie ook voor de binnenvaart grote potentie. Nu verduurzaming in het wegtransport in een hogere versnelling komt, ontkomt de binnenvaart er niet aan om actie te ondernemen. Duurzaamheid is namelijk een belangrijk element in de binnenvaart-propositie, die de sector dreigt te verliezen als men geen vernieuwing toepast. De uitdaging is om te komen tot oplossingen met een business case voor schippers en rederijen. De verschoning van de binnenvaart wordt vertraagd door de langzame afschrijving van binnenvaartschepen. Niettemin zijn diverse partijen bezig met ontwikkeling van elektrische scheepsmotoren en batterijen. Door de binnenvaart te elektrificeren wordt deze propositie verder versterkt. Havenbedrijf Rotterdam zet in op verschoning en verduurzaming van de binnenvaart, bijvoorbeeld met de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. Op dit moment heeft het Havenbedrijf in de verordening een milieuzone op de Maasvlakte voorzien met CCR2-norm in 2025. Dit wordt echter gezien als een laatste middel, als verduurzaming op basis van Green Deal initiatieven niet van de grond komt.

 

 • Invoering van brexit. Een belangrijke geopolitieke ontwikkeling voor de Rotterdamse haven en de logistieke sector is uiteraard de brexit. Nu de Britse premier Boris Johnson bij de parlementsverkiezingen de absolute meerderheid heeft behaald, kan hij zijn brexit doorzetten. Wel wacht hem nog een krappe deadline van eind 2020 om met de Europese Unie een handelsverdrag te sluiten. Verlenging van de onderhandelingsperiode wil Johnson bij wet uitsluiten. Daarmee is een harde brexit nog steeds niet van tafel. De brexit blijft daarom voor veel bedrijven en voor de transportsector in het bijzonder een bedreiging. De onzekerheid blijft voorlopig voortduren, vooral als het gaat om handel op lange termijn: komen er tarieven voor import en export? Maar de brexit biedt ook kansen. Bijvoorbeeld voor ferrydiensten in de Rotterdamse haven die, bij goede afhandeling, een concurrentievoordeel kunnen krijgen ten opzichte van de Calais-tunnel.

Samenwerking tussen stakeholders

Het regionale logistieke ecosysteem van Groot-Rijnmond kent vele stakeholders, die nauw samen kunnen werken om het ecosysteem nog krachtiger te maken. Belangrijke stakeholders in de regio zijn:

 • Bedrijven: allround logistieke dienstverleners met warehousing, dienstverleners in de verssector, procesindustrie met eigen logistieke activiteiten, vervoerders voor supermarkten en e-commerce over de weg, spoor en water, overslagbedrijven, stadsdistribiteurs en koeriers/express diensten, expediteurs, cargadoors en andere maritieme dienstverleners.
 • Overheden en andere publieke partijen: gemeenten, Havenbedrijf Rotterdam, De Verkeersonderneming, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, UWV, brancheorganisaties.
 • Kennisinstellingen: hogescholen, Erasmus Universiteit, mbo-scholen, opleidingsinstituten, consultants.

Deze partijen werken nu al in verschillende vormen samen om het ecosysteem verder te versterken. Maar de samenwerking kan verder uitgebreid en geïntensiveerd worden. Dit kan op een viertal velden: hardware, software, orgware (processen) en humanware (mensen). Figuur 6 geeft een overzicht van de mogelijkheden om via deze vier thema’s verder in te spelen op de tien genoemde belangrijke ontwikkelingen voor het regionale ecosysteem in Groot-Rijnmond.

FIGUUR 6: VIER CENTRALE THEMA’S WAARIN REGIONALE STAKEHOLDERS KUNNEN SAMENWERKEN OM HET ECOSYSTEEM TE VERSTERKEN
Bron: BCI

Drie praktijkvoorbeelden

We hebben een drietal praktische cases uitgewerkt die in de regio Groot-Rotterdam verder opgepakt kunnen worden ter versterking van het ecosysteem.

Case 1: Groot-Rijnmond koploper in elektrisch goederenvervoer in de stad in 2025

Het is de ambitie van de regio Groot-Rijnmond om de logistiek in de binnenstad van Rotterdam 100% emissievrij te maken. Hiertoe heeft de gemeente Rotterdam het stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek Rotterdam 2025 opgesteld. Emissievrije stadslogistiek: op die manier worden de luchtkwaliteit en tegelijkertijd de leefbaarheid in Rotterdam verbeterd. Om deze ambitie waar te maken moeten niet alleen innovatieve koplopers en grotere bedrijven overstappen op elektrische bestel- en vrachtvoertuigen en/of cargobikes, maar ook het peloton aan mkb-bedrijven in Rotterdam. De uitdaging is om dit te verwezenlijken. Vragen die hierbij een rol kunnen spelen zijn onder andere:

 • Hoe moet het logistieke proces in de stad ingericht worden zodat de inzet van elektrische voertuigen met een kleiner bereik goed mogelijk wordt?
 • Hoe kan het mkb verleid worden om te investeren in elektrische voertuigen?
 • Waar zal de ‘laadvraag’ landen en hoe dient elektrische laadinfrastructuur voor stadslogistiek opgezet en ingericht te worden?

Een groot aantal stakeholders in Groot-Rijnmond kan de uitdaging aangaan om in nauwe samenwerking met elkaar, via bestaande en nieuw op te zetten regelingen en initiatieven, passende oplossingen te vinden voor deze vragen.

 

Case 2: Een efficiënte en duurzame ‘traffic coordination tower’ voor Groot-Rijnmond

De regio Groot-Rijnmond heeft een uitgebreid infrastructuurnetwerk dat dagelijks door een grote variëteit aan bedrijven gebruikt wordt om goederen te vervoeren. De congestie en wachttijden op deze infrastructuur zullen de komende jaren eerder toe- dan afnemen. De uitdaging is om met alle stakeholders een onafhankelijk platform te verwezenlijken dat het gebruik van deze infrastructuur zo efficiënt en duurzaam mogelijk kan organiseren. Er zijn al aanzetten gedaan voor een dergelijke ‘traffic coordination tower’ in de regio, maar deze kan verder geoptimaliseerd worden:

 • Hoe kan de data-uitwisseling tussen partijen zo ingericht worden dat er een win-winsituatie ontstaat?
 • Hoe kan de infrastructuur over 24 uur heen optimaal benut worden, en welke rol speelt technologie hierbij (bijv. truck platooning/autonoom rijden in de nacht op termijn)?
 • Hoe kan de onafhankelijkheid van het platform gegarandeerd worden?

Ook hier kan een groot aantal stakeholders in Groot-Rijnmond besluiten om samen stappen te zetten om deze traffic coordination tower voor de regio te realiseren.

 

Case 3: Vergroten modal shift van/naar Groot-Rijnmond door gedragsverandering in plannen transportorders

De regio Groot-Rijnmond is de grootste trimodale hub van Europa. Nergens anders worden zulke grote volumes aan- en afgevoerd via weg, water, spoor en buisleiding. Toch gaat een flink deel van de aan- en afvoer van Groot-Rijnmond richting Nederland en Europa nog via de weg, terwijl er potentieel is voor een toenemend gebruik van de andere modaliteiten. Bij de aanleg van Maasvlakte II heeft het Havenbedrijf met de nieuwe vestigers daar afgesproken dat er een gestage omslag zal zijn naar meer intermodaal vervoer. In de praktijk dreigt deze omslag vertraging op te lopen, mede doordat bestaande processen bij verladers lastig doorbroken kunnen worden. Het is daarom belangrijk om gedragsverandering op lange termijn tot stand te brengen bij transportorders. Dit is mensenwerk. De volgende verbeteringen zijn mogelijk:

 • De verladers met transporten van en naar Rotterdam kunnen benaderd worden met de vraag om bij bestaande processen te kijken waar het gebruik van andere modaliteiten structureel kan worden ingebouwd. Dit kan op projectbasis, maar het is belangrijk om het ordergedrag op lange termijn te beïnvloeden.
 • In scholing en opleiding kan meer aandacht worden besteed aan de wijze waarop gedragsveranderingen op de lange termijn bij verladers, terminals, expediteurs en cargadoors kunnen worden bereikt. Hierop kan door samenwerking in triple helix verband worden ingezet.
Download origineel
Terug naar boven