Samenwerken aan een sterke stad voor de toekomst.

Met de groei van Rotterdam krijgen de samenleving en arbeidsmarkt een andere dynamiek. Van het beroepsonderwijs vraagt dat om een open blik op de toekomst met constante focus op verbeteren en vernieuwen. Dit in nauw samenspel met stakeholders.

Toekomstgericht betekent voor Albeda openstaan voor nieuwe ontwikkelingen, ruimte bieden aan nieuwe ideeën, gebruikmaken van ervaringen die elders zijn opgedaan en innovaties een kans geven. Dat is de kern van beroepsonderwijs: altijd gericht op verbeteren en vernieuwen. De samenleving heeft duurzaam baat bij wat wij doen en nog meer bij wat we leveren: goed opgeleide vakmensen die zich als professional verder kunnen richten op hun loopbaan. Hierin vindt Albeda samenwerking belangrijk, met studenten, overheid en bedrijfsleven.

Door technologische ontwikkelingen en groei veranderen banen in het middensegment van de arbeidsmarkt. Er komen nieuwe banen bij zoals in de informatietechnologie (IT), terwijl andere banen juist verdwijnen. Door de groei van de stad zullen er ook in verschillende sectoren tekorten ontstaan, zoals in het onderwijs, de gezondheidszorg en in andere dienstverlenende beroepen als horeca en toerisme. Om succesvol te kunnen meebewegen met deze veranderingen zijn andere vormen van onderwijs nodig. Albeda speelt op verschillende manieren in op de verandering en groei
van de stad. We lichten er drie uit.

1) Een leven lang ontwikkelen

Een leven lang ontwikkelen zorgt ervoor dat kennis en vaardigheden van werknemers goed aansluiten bij de banen die op dit moment beschikbaar zijn en bij banen van de toekomst, zodat krapte in diverse sectoren of functies kan worden opgelost of voorkomen. Hierdoor ontstaat een meer functionele en inclusievere arbeidsmarkt in de stad. Om leven lang ontwikkelen in de genen van iedereen te krijgen, is een cultuuromslag nodig. De basis voor een positieve leercultuur moet al jong worden gelegd. Onderwijsinstellingen hebben een belangrijke rol om een positieve leercultuur te realiseren waarin het vanzelfsprekend is voor studenten, medewerkers en alumni om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Daarnaast wordt het beroep op het onderwijs steeds groter om een passend aanbod te creëren dat aansluit bij de vraag van de groeiende stad.

Dit vraagt om verdere flexibilisering van ons beroepsonderwijs. Hiervoor is intensieve samenwerking met de bedrijven en instellingen vanuit de verschillende beroepssectoren noodzakelijk. Voorbeelden van onderwijs in de context van leven lang ontwikkelen zijn keuzedelen die kunnen worden afgesloten met een certificaat, contractonderwijs, duale trajecten leren en werken, het erkennen van eerder verworven competenties via informeel of non-formeel leren, waardoor opleidingstrajecten verkort aangeboden kunnen worden.

2) Leerwerkplaatsen

Ook met meer hybride vormen van leren sorteert Albeda voor op de toekomst. Onze ambitie is om beroepspraktijk en beroepsopleiding meer en meer met elkaar te vervlechten. Hiermee versterken we het proces van kenniscirculatie en kunnen we sneller inspelen op veranderingen en vernieuwingen in de stad en daarmee in het werkveld.

Door het organiseren van leerwerkplaatsen vindt het onderwijs steeds meer buiten de school plaats. Docenten verzorgen het onderwijs voor studenten bijvoorbeeld op locatie van het bedrijf, de instelling of op centrale plekken in een stadswijk.

Leren op een leerwerkplaats betekent voor studenten dat ze direct in de context van het beroep onderwijs krijgen. Ze werken aan authentieke opdrachten uit het bedrijfsleven of zijn onderdeel van het team binnen een instelling. De kern van dit werkplekleren is dat onderwijs en praktijk direct aan elkaar gekoppeld zijn en dat onderwijs tot stand komt in directe samenwerking met het bedrijfsleven in de stad, zoals in de Albeda-hub op de Wilhelminapier.

3) Albeda-hub op de Wilhelminapier

De Albeda-hub is een multidisciplinaire leerwerkplaats van Albeda, gevestigd in het Nieuwe Luxor Theater. Samen met verschillende partners uit het bedrijfsleven – Cruise Port Rotterdam, gemeente Rotterdam, Nederlands Fotomuseum, Port of Rotterdam en Luxor Theater Rotterdam – zet Albeda deze leerwerkplaats op voor bedrijven, bewoners en bezoekers van de Wilhelminapier.

Een van de speerpunten van de Albeda-hub is bijvoorbeeld het aantrekkelijker maken van de Wilhelminapier voor bezoekers, met oog op het groeiende toerisme in Rotterdam. Studenten van verschillende opleidingen krijgen opdrachten op de Wilhelminapier. Studenten van de opleiding marketing & communicatie kregen bijvoorbeeld de vraag om via een enquête te onderzoeken hoe de verblijfsduur van bezoekers verlengd kan worden, door te bepalen welke behoeften deze toeristen hebben. Een ander initiatief van deze leerwerkplaats, waarbij wordt ingespeeld op de groei van toerisme, is dat studenten van Albeda Travel & Leisure rondleidingen aanbieden aan diverse doelgroepen. Onderzocht wordt welke activiteiten studenten uit de verschillende teams gezamenlijk kunnen uitvoeren.

Daarnaast zijn enkele Albeda-studenten betrokken geweest bij het onderzoek naar het intensiever gebruiken van het Oude en Nieuwe Luxor Theater, zodat er efficiënt omgegaan kan worden met de ruimte in de stad. Op deze manier is er een mooie vorm van functiemenging van ruimte ontstaan tussen onderwijs en theater. Dit intensievere gebruik moet tijdens, maar vooral buiten de reguliere openingstijden plaatsvinden, waardoor de ruimte in de steeds drukkere stad optimaal benut wordt. Deze en andere niet direct voor de hand liggende vormen van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven leiden tot creatieve oplossingen om in te spelen op de groei van de stad.

4) IT-talent opleiden

De toenemende digitalisering en de groei van de stad vragen om meer en goed opgeleid IT-talent. Het aantal vacatures binnen de IT is in Rotterdam de laatste twee jaar met 30% gestegen. Tegelijkertijd is het aantal studenten dat een IT-opleiding volgt beperkt en vertrekken jongeren met een IT-opleiding veelal uit de stad omdat het werkaanbod elders aantrekkelijker is.

Albeda is een van de initiatiefnemers van de IT-Campus die in november 2018 geopend is. De campus is de schakel tussen het reguliere onderwijs en het bedrijfsleven. Hierdoor moeten bedrijven nauwer betrokken raken bij studenten en de lesstof die studenten krijgen aangeboden. Andersom raken studenten meer betrokken bij het Rotterdamse bedrijfsleven. Deze hechte samenwerking moet ervoor zorgen dat IT-studenten na hun opleiding in de stad blijven.

Doordat in de IT-Campus ook scholing, herscholing en nascholing gezamenlijk worden georganiseerd spelen we met de campus tevens in op een leven lang ontwikkelen. Bovendien maakt de IT-Campus zich sterk voor meer hybride docenten, door IT-professionals uit het bedrijfsleven in te zetten in het onderwijs en door docenten in te zetten in het bedrijfsleven. Zo is er sprake van een permanente uitwisseling van kennis en ervaring. Dit is voor Albeda en het mbo van groot belang: digitalisering doet zich voor in alle beroepsgroepen en daar moet het onderwijs op inspelen.

Terug naar boven