Potentiele beroepsbevolking Rotterdam krimpt.

Het aanbod van arbeidskrachten in de regio Rijnmond zal de komende vijftien tot twintig jaar naar verwachting dalen. Daardoor wordt de druk op de beroepsbevolking van Rotterdam groter.

In het recent verschenen rapport Regio in Beeld Rijnmond beschrijft het UWV de regio in alle facetten van de arbeidsmarkt. De werkgelegeheid groeit voor het derde jaar op rij en de krapte op de arbeidsmarkt neemt steeds meer toe. Naast deze zeer actuele aspecten bestaat er ook de leeftijdsmonitor, waarin de leeftijdsopbouw van de werkende beroepsbevolking per sector wordt beschreven. Onderstaande afbeelding geeft de verdeling van de werkende beroepsbevolking van Rijnmond weer naar leeftijd en per sector (eind 2017) (zie figuur 1). Hieruit blijkt dat de vergrijzing in percentages in de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten het hoogst is, gevolgd door de bouwnijverheid, industrie, onderwijs en vervoer en opslag. Over een periode van ruim vijftien jaar zullen er ruim 160.000 werkenden vanwege de pensioengerechtigde leeftijd de arbeidsmarkt verlaten. In figuur 2 is dit voor Rijnmond per sector in aantallen in beeld gebracht.

Uit figuur 3 blijkt dat in de stad Rotterdam tot ongeveer 2035 van de nu werkenden 60.000 mensen met pensioen zullen gaan. Als in de komende 15-20 jaar 160.000 werkenden in Rijnmond de arbeidsmarkt gaan verlaten dan ligt het natuurlijk voor de hand om eens te kijken of de potentiële beroepsvolking meegroeit.

FIGUUR 1 DE WERKENDE BEROEPSBEVOLKING VAN RIJNMOND NAAR LEEFTIJD EN PER SECTOR (EIND 2017)
BRON: UWV
FIGUUR 2 VERGRIJZING WERKENDE BEROEPSBEVOLKING RIJNMOND EIND 2017
BRON: UWV
FIGUUR 3 VERGRIJZING WERKENDE BEROEPSBEVOLKING ROTTERDAM EIND 2017
BRON: UWV

Het CBS brengt regelmatig prognoses uit over de regionale beroepsbevolking. Onderstaande tabel laat een afname zien van de potentiële beroepsbevolking in de regio Rijnmond. In de gemeente Rotterdam groeit de potentiële beroepsbevolking daarentegen, met bijna 22.000 personen richting 2040 (zie figuur 4). De cijfers geven toch een wat zorgelijk beeld. Aan de ene kant 160.000 werkenden die over een periode van 15-20 jaar de arbeidsmarkt gaan verlaten en aan de andere kant ook nog eens een afname van de potentiële beroepsvolking in de regio in totaal. Hiermee zal de druk op de beroepsbevolking van Rotterdam groter worden (zie figuur 5). Zo’n lang tijdsbestek geeft natuurlijk heel veel ruimte voor allerlei trends, ontwikkelingen en overheidsinitiatieven. Trends als robotisering en digitalisering bieden hoe dan ook uitkomst.

FIGUUR 4: PROGNOSE POTENTIËLE BEROEPSBEVOLKING RIJNMOND TOTAAL (15-75 JR)
BRON: CBS
FIGUUR 5: PROGNOSE POTENTIËLE BEROEPSBEVOLKING OVERIG RIJNMOND - ROTTERDAM
BRON: CBS, BEWERKING UWV
Terug naar boven