Nieuws 28 maart 2019

Economische Verkenning Rotterdam in gesprek met partner Havenbedrijf Rotterdam

‘Meer synergie tussen haven en stad’

Redacteur: Lilian Suurmeijer

Hedda Eggeling, corporate strateeg Havenbedrijf Rotterdam

Voor de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) werken partners samen, die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van Rotterdam als economisch sterke stad en regio. Wie zijn zij en wat is hun visie op de economische ontwikkelingen in Rotterdam? EVR spreekt de komende tijd alle partners. Lees in dit artikel over de ideeën van Havenbedrijf Rotterdam. Hedda Eggeling, corporate strateeg bij Havenbedrijf Rotterdam: ‘In de toekomst worden haven en stad steeds meer één. Stedelijke en havenfuncties hebben elkaar nodig en kunnen elkaar versterken.’

Havenbedrijf Rotterdam richt zich op de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt en industriecomplex van wereldniveau, in omvang en kwaliteit. De kerntaken van het Havenbedrijf zijn handhaving van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart en duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven. De Rotterdamse haven speelt een belangrijke rol in de economie van Nederland en Rotterdam. ‘De haven is onderdeel van de Rotterdamse economie, daarom is het logisch dat wij partner zijn van de Economische Verkenning Rotterdam’, zegt Eggeling. ‘De EVR is een goed platform om kennis te delen en op te halen en met verschillende partijen te kijken hoe we samen op kunnen trekken.’

Veranderende arbeidsmarkt

Voor de toekomst liggen er opgaven en uitdagingen: digitalisering, automatisering, de energietransitie. En mede daardoor een veranderende arbeidsmarkt en een andere relatie tussen haven en stad. ‘Voor de haven zijn digitalisering en automatisering belangrijke ontwikkelingen met veel impact’, legt Eggeling uit. ‘De arbeidsmarkt zal hierdoor ook veranderen. Logistiek en ICT komen meer samen en traditionele functies zullen vernieuwen. Daar is gekwalificeerd personeel voor nodig. Als we mensen hier willen opleiden, moeten we ook het juiste type onderwijs aanbieden. Als we talent naar Rotterdam willen halen, willen zij hier waarschijnlijk ook wonen. Daar zijn ook culturele voorzieningen voor nodig.’

Stad en haven meer verbonden

‘Wij denken dat stad en haven in de toekomst meer verbonden zijn, dat er meer synergie is’, vervolgt Eggeling. ‘Dat zal ook de innovatiekracht vergroten, we hebben daar bijvoorbeeld de universiteiten bij nodig. Als we kennis en kunde verzamelen, kunnen de stedelijke en de haveneconomie van elkaar profiteren, elkaar versterken. Ze hebben elkaar nodig. Voor de nieuwe maakindustrie bijvoorbeeld, biedt de nabijheid van stedelijke voorzieningen kansen om te experimenteren en op te schalen. Als we kijken naar de energietransitie, kan de haven een enorme rol spelen om dit proces aan te jagen en te versnellen. Andere voorbeelden zijn informatie-uitwisseling en logistieke processen. Daarvoor is de stedelijke economie nodig. Die functies, die vallen onder zakelijke dienstverlening, zitten traditioneel niet in de haven.’

Vernieuwing en verbreding van activiteiten

Wat is de visie van het Havenbedrijf op de haven van de toekomst? Eggeling: ‘De haven heeft twee functies die allebei ingrijpend zullen veranderen. Ten eerste de functie als Europa’s industriële cluster. En ten tweede de functie als global hub van Europa, een logistiek knooppunt voor onder andere containers, brandstof- en energiestromen. Als het gaat om onze functie als industriecomplex staat de inrichting van een efficiënt energie- en grondstoffensysteem centraal. Zodat bestaande activiteiten toekomst hebben en tegelijkertijd nieuwe bedrijvigheid zich kan vestigen. We zetten dus in op vernieuwing en verbreding van onze activiteiten, bijvoorbeeld met recycling ín de haven, duurzame chemie en duurzame brandstoffen maken. Als we kijken naar onze functie als global hub zit de verandering met name in digitalisering. Hoe kunnen we door digitale uitwisseling van informatie de efficiëntie van logistieke processen vergroten en daarmee een voordeelpositie bereiken? Onze ambitie is dat de Rotterdamse haven efficiënter is dan andere havens, bijvoorbeeld door wachttijden te reduceren en mogelijk te maken dat vrachtwagens zo weinig mogelijk leeg rondrijden. Ook kijken we naar het verduurzamen van de transportketens, bijvoorbeeld met elektrische binnenvaartschepen. Een zogenaamde ‘green trade line’.

Ruimte succesfactor voor ontwikkeling

‘Ruimte is één van de belangrijkste succesfactoren om te kunnen ontwikkelen’, merkt Eggeling op. ‘Door toenemende verstedelijking is de vraag, hoe meer mensen zich in de stad kunnen vestigen met behoud van voldoende voorzieningen en ruimte voor groen. En op het gebied van de industrie zal er tijdelijk ruimte nodig zijn voor zowel de traditionele als de nieuwe industrie; fysieke ruimte en milieugebruiksruimte. Niet alleen bovengronds maar ook onder de grond, bijvoorbeeld kabels, leidingen, opslagruimte. Er zal een overgangsperiode zijn, het nieuwe vervangt niet in één keer het oude. Dat zijn zaken waar we goed over na moeten denken.’

Terug naar boven